HÓPBÍLAR

Fyrirtækin uppfylla kröfur alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðalsins ISO 14001:2004

Umhverfisvænt ferðalag

Umhverfismálefni

ÖRYGGIS-OG HEILSUVERNDARSTEFNA HÓPBÍLA OG HAGVAGNA

Hópbílar og Hagvagnar eru fyrirtæki með nýlega bíla og vel þjálfaða bílstjóra. Með því er stuðlað að öryggi og þægindum eins og best verður á kosið. Það er stefna Hópbíla og Hagvagna að tryggja að öryggi og heilsa starfsmanna og farþega sé ávallt í fyrirrúmi og að fyrirtækin séu leiðandi á þessu sviði.

Hópbílar og Hagvagnar hafa einsett sér að :

Endurskoða Öryggis- og Heilsuverndarstefnu fyrirtækjanna reglulega og vinna að stöðugum umbótum á sviði heilsu- og öryggismála.

Efla öryggisvitund starfsmanna og annara hagsmunaaðila með:

 • Fræðslu
 • Hvatningu til starfsmanna að framkvæma verk sín á öruggan hátt.
 • Veita starfsmönnum, verktökum og gestum leiðsögn og þjálfun í heilsuverndar- og öryggismálum.

Greina áhættuþætti í vinnuumhverfi starfsmanna og vinna að úrbótum til áhættuminnkunar.

Stefna á slysalaust vinnuumhverfi þ.e.a.s að starfsmenn slasist ekki eða verði fyrir heilsufarslegu tjóni við vinnu sína.

Virkja atvikaskráningu með áherslu á skráningu næstum slysa. Velja birgja og verktaka með tilliti til frammistöðu þeirra í öryggismálum.

Fylgjast vel með þeirri þróun sem á sér stað á lagaumhverfinu m.t.t. heilsu- og öryggismála og fylgja í hvívetna þeim kröfum sem gerðar eru.

Fyrirtækin uppfylli kröfur alþjóðlega heilsu- og öryggisstaðalsins OHSAS 18001.

Fyrirtækin leggja áherslu á að starfsmenn og hagsmunaðilar þekki öryggis- og heilsuverndarstefnuna og séu þátttakendur í því að framfylgja henni.

Til að ná þessu munu Hópbílar og Hagvagnar:

Tryggja að stöðugt sé fylgst með áhættum í vinnuumhverfi starfsmanna, áhættuþættir greindir og úrbætur skilgreindar.

Fylgjast stöðugt með starfsumhverfi einstaklinga. Þar er sjónum beint að aðbúnaði, vinnuskipulagi, fræðslu, félagslegum og andlegum þættum vinnunnar og öryggismálum, auk þess sem greining umhverfisþátta er stór liður í öryggi starfa.

Koma á eftirliti og vöktun á vinnusvæðum til þess að greina hættur áður en skaði hlýst af. Útiloka notkun efna sem geta valdið heilsuspillandi áhrifum Koma á og viðhalda atvikaskráninga kerfi. Innleiða kerfisbundna nálgun á rannsókn atvika.

Uppfæra, viðhalda og æfa neyðar- og viðbragðsáætlun.

Gera öryggisstjórnunarkerfið rafrænt.

UMHVERFISSTEFNA HÓPBÍLA OG HAGVAGNA

Hópbílar og Hagvagnar eru fyrirtæki sem með starfsemi sinni geta haft neikvæð áhrif á umhverfið og eru háð lögum og reglugerðum umhverfismála. Sem fyrirtæki erum við meðvituð um umhverfisáhrif starfseminnar og því munu Hópbílar og Hagvagnar stuðla að því að starfsemin hafi sem minnst neikvæð áhrif á umhverfið.

Hópbílar og Hagvagnar hafa einsett sér að :

Endurskoða Umhverfisstefnu fyrirtækjanna reglulega og vinna að stöðugum umbótum á umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækjanna.

Stuðla að mengunarvörnum með:

 • Vöktun mikilvægra umhverfisþátta í starfsemi fyrirtækjanna.
 • Flokka og lágmarka úrgang sem fellur til hjá fyrirtækjunum.
 • Draga úr mengandi útblæstri frá bílum fyrirtækjanna.

Stuðla að sjálfbærri þróun með minni notkun hráefna, endurnýtingu og endurnotkun.

Velja birgja með tilliti til frammistöðu þeirra í umhverfismálum.

Haga starfsemi fyrirtækjanna í samræmi við gildandi lög og reglur um umhverfismál og fylgjast með breytingum á lögum og reglugerðum.

Efla umhverfisvitund starfsmanna með fræðslu og þjálfun og hvetja starfsmenn til að framkvæma verk sín á umhverfisvænan hátt.

Fyrirtækin uppfylli kröfur alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðalsins ISO 14001:2004

Fyrirtækin leggja áherslu á að starfsmenn og hagsmunaðilar þekki umhverfisstefnuna og séu þátttakendur í því að framfylgja henni.

Smellið á myndina til að skoða umhverfis- og öryggisskýrslu Hópbíla og Hagvagna 2017 á PDF sniði

EINELTIS-OG KYNFERÐISSTEFNA HÓPBÍLA OG HAGVAGNA

Það er stefna Hópbíla/Hagvagna að tryggja í alla staði öruggt starfsumhverfi þar með talið félagslega og andlega þætti. Það er sameiginlegt verkefni stjórnenda og starfsmanna að stuðla að fyrirbyggjandi aðgerðum til að draga úr líkum á að aðstæður til eineltis eða kynferðislegs áreitis myndist á vinnustaðnum. Upplifi starfsmenn eða verða vitni að slíku athæfi er undir eins brugðist við samkvæmt viðbragðsáætlun.

Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 1000/2004 um aðgerðir gegn einelti er einelti skilgreint sem „ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir.

Fyrirtækin hafa einsett sér að:

 • Fræða alla starfsmenn um hvað einelti sé, hvað í því felst og hvert birtingaformið getur verið.
 • Tryggja góð samskipti á vinnustaðnum með upplýsingagjöf, opinni umræðu, kurteisi og virðingu.
 • Stuðla að umburðarlyndi gagnvart þjóðerni, fötlun, kynhegðun, kynferð eða öðru sem kann að aðgreina starfsmann frá öðrum í starfshópnum.
 • Stuðla að jákvæðum starfsanda, sjálfstæði í starfi og möguleikum starfsmanna að hafa áhrif á starfið.
 • Fylgja viðbragðsáætlun og tryggja nauðsynlega eftirfylgni komi atvik upp.
 • Lágmarka fjarveru starfsmanna komi eineltismál upp með því að bjóða upp á aðstoð utanaðkomandi aðila til lausn á málum.

Fyrirtækin leggja áherslu á að starfsmenn þekki stefnuna og séu þátttakendur í því að framfylgja henni. Afleiðingar eineltis eða kynferðislegs áreitis geta verið: Skrifleg áminning, tilfærsla í starfi og hugsanleg uppsögn.